fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SERWISU MORE BANANAS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Niniejszy dokument (Regulamin) określa warunki korzystania z usług i zasobów udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o nasz serwis internetowy  dostępny pod adresem www.morebananas.pl

Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna celem korzystania z udostępnianych przez nas zasobów i świadczonych usług. 

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wskazanym poniżej pojęciom, nadaje się znaczenie niżej przypisane:

 

 

 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej za pośrednictwem serwisu (w tym nabywa dostęp do treści oferowanych przez Usługodawcę), a która to czynność nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w ofercie Usługodawcy kursy, szkolenia, a także inne usługi oferowane w formach elektronicznych, w tym w szczególności zapisanych w formacie cyfrowych plików tekstowych, dźwiękowych i  audiowizualnych.
 3. Rejestracja – czynność jednostronna dokonywana przez Użytkownika polegająca na wykorzystaniu formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Serwisie jako wymagające Rejestracji. 
 4. Konto – indywidualny i przypisany danemu Klientowi, zabezpieczony loginem i hasłem, zbiór zasobów informatycznych umożliwiający edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, informację o zrealizowanych Zamówieniach Klienta w formie Treści Cyfrowych i treści innych niż cyfrowe, a także przestrzeń umożliwiająca korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym nabytych Treści Cyfrowych. 
 5. Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika mająca na celu nabycie, w  ramach Serwisu, Treści Cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę.
 6. Dane osobowe – oznacza zgromadzone, w trakcie Rejestracji Użytkownika oraz podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności informacje dotyczące Użytkownika. Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności.
 7. Polityka Prywatności – oznacza stosowane przez Usługodawcę zasady prywatności i  przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie ____________
 8. Newsletter – oznacza zbiór informacji o aktualnych promocjach i nowościach w ofercie Usługodawcy oraz oferty handlowe. 
 9. Formularz – skrypt umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia. 
 12. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na w Serwisie, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą. 
 13. Regulamin – niniejszy dokument. 
  1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

 1. Wymagania techniczne jakie są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis i korzystania z treści udostępnianych przez Usługodawcę to posiadanie: 
  1. komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2. aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7.0; Firefox 3; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, uruchomienie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript, 
  3. indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail (w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych). 
 1. Serwis oferuje następujące usługi świadczone droga elektroniczną: 
  1. Formularz zamówienia,
  2. Formularz kontaktowy,
  3. Usługę Konta polegające na korzystaniu z udostępnionej przez Usługodawcę przestrzeni dyskowej w celu:
   1. zamieszczania informacji o dokonanych przez Klienta zakupów Treści Cyfrowych,
   2. umożliwienia Klientowi wielokrotnego, w ramach i w granicach udzielonej licencji na daną Treść Cyfrową pobrania i odtworzenia Treści Cyfrowej,
   3. przechowywania Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej w terminie udzielonej licencji.
  4. Zamawianie Newslettera. 
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną, może wiązać się (bez względu na zastosowane systemy antywirusowe) z ryzykiem m.in.: 
  1. otrzymania przez Użytkownika spamu;
  2. zainfekowania Urządzenia Klienta wirusami komputerowymi.
 3. Użytkownik, akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług drogą elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie z świadczonych w ten sposób Usług.
 4. Zaleca się aby Użytkownik korzystał z programów antywirusowych i aktualnego oprogramowania. 
 5. Zakazane są jakiekolwiek próby nieautoryzowanego dostępu do serwerów Serwisu, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego Serwisu. 
 6.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. 
 8. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

 

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystania z usług wskazanych w § 4 ust. 1 lit c).
 2. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe, informacje z zakresu niezbędnego do wystawienia dokumentu rozliczeniowego, zaznaczenie wszystkich wymaganych przy rejestracji zgód i oświadczeń. 
 3. Klient zobowiązany jest każdorazowo do podawania prawdziwych i pełnych danych. 
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta. 
 5. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi Konta. 
 6. Konto może być przypisane wyłącznie do jednego Użytkownika i nie może być udostępniane innym osobom.
 7. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto. 
 8. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego i właściwego używania loginu i hasła. W przypadku podejrzenia, że login oraz hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. 
 9. W przypadku podejrzenia przez Użytkownika, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. 
 10. Umowa (Usługa Konta) może być rozwiązana przez Użytkownika bez podania przyczyn (z zastrzeżeniem iż uniemożliwi to korzystanie z zasobów Serwisu do których niezbędne jest posiadanie Konta). W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@morebananas.pl albo pisemne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na adres Usługodawcy. 
 11. Rozwiązanie Umowy Konta nie daje podstaw do żądania zapłaty jakichkolwiek środków za brak możliwości korzystania z zakupionych Treści Cyfrowych. 
 12. Umowa może zostać rozwiązania przez Usługodawcę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy, lub niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:
  1. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych Osobowych,
  2. korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. 
 13. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 12 Regulaminu opłata za dostęp do treści w serwisie nie podlega zwrotowi w całości lub części.

 

 

 1. Usługodawca w ramach Serwisu prezentuje możliwe do nabycia Treści Cyfrowe.
 2. Informacje o aktualnie dostępnych Treściach Cyfrowych i ich rodzajach oraz pakietach dostępne są na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość dokonania zakupu posiada wyłącznie Klient posiadający lub zakładający Konto wraz z dokonywaniem Zamówienia. 
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami w polskich złotych i  zawierają wliczony podatek VAT. 
 5. Ceną aktualną jest cena obowiązująca w momencie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, po uwzględnieniu wszystkich rabatów i promocji i kliknięciu przycisku „zamawiam” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 6. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Treści Cyfrowych, wycofania Treści Cyfrowych, udzielania rabatów na poszczególne Treści Cyfrowe, organizowania i odwoływania promocji, aż do chwili złożenia przez Klienta zamówienia (konkretnej Treści Cyfrowej) poprzez kliknięcie „kupuję i płacę” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty:” 
 7. W celu zakupu Treści Cyfrowych Klient powinien dokonać wyboru wybranych Treści Cyfrowych, wypełnić formularz zamówienia, podając wymagane dane, posiadać Konto, lub założyć je wraz z wypełnianiem Formularza Zamówienia.
 8. W celu złożenia oferty zakupu Treści Cyfrowej Klient powinien kliknąć przycisk „zamawiam” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,  a następnie dokonać płatności. 
 9. Płatność dokonywana jest przez preferowaną przez Klienta formę płatności w postaci przelewu bankowego lub płatności w formie innych udostępnianych przez Usługodawcę form płatności, w szczególności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności paynow.
 10. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu paynow, Klient zostanie przekierowany na stronę obsługiwaną przez mBank S.A. 
 11. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, po dokonaniu przez Klienta wyboru „zamawiam” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” należy dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymaniu płatności na rachunek Usługodawcy, z elektronicznych systemów płatności Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone i nie zostanie zrealizowane. 
 12. W przypadku wyboru przelewu w formie tradycyjnej, płatność winna być dokonana w terminie 3 dni kalendarzowych, od dnia złożenia zamówienia. 
 13. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, Klient zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości e-mail, o numerze rachunku bankowego i danych do dokonania przelewu. 
 14. Klient ponosi koszty związane z dokonanym wyborem płatności. Dokonując wyboru płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności konieczne jest zaakceptowanie regulaminu elektronicznego systemu płatności.
 15. Po złożeniu przez Klienta oferty zakupu i dokonaniu płatności Klient otrzyma od Usługodawcy, na adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Chwila wysłania potwierdzenia przez Usługodawcę stanowi moment zawarcia umowy na dostawę Treści Cyfrowej.
 16. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany mailowo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku otrzymania płatności za takie zamówienie Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej kwoty niezwłocznie, po stwierdzeniu braku możliwości zrealizowania Zamówienia. 
 17. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi, w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa. 
 18. Zmian w Zamówieniu, bądź rezygnacji z Zamówienia Klient może dokonać do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam” lub „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera. 
 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie korzystania ze strony internetowej, w trakcie zakładania Konta, jak również w dowolnej chwili podczas korzystania z serwisu czy kierowania wiadomości do Usługodawcy, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail i kliknięcie linku aktywującego. 
 3. W ramach Newslettera Usługodawca może przekazywać informacje handlowe, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę. 
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@morebananas.pl, lub wysyłkę pisemnego oświadczenia na adres Usługodawcy, a także poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przesłanym Newsletterze. 
 1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania Rejestracji i założenia Konta. 
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Celem korzystania z Formularza Kontaktowego Użytkownik wypełnia pola formularza wskazując: imię, nazwisko, adres e-mail, informację skąd dowiedział się o oferowanej usłudze oraz opis zapytania. Użytkownik potwierdza chęć wysłania wiadomości do Usługodawcy poprzez Kliknięcie przycisku „wyślij”.

 

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu przez Usługodawcę rabatów i promocji pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe. 
 2. Warunki udzielania rabatów i promocji określone są w odrębnych regulaminach.
 3. Wyłączne prawo do organizowania akcji promocyjnych i udzielania rabatów przysługuje Usługodawcy.
 4. Rabaty i promocje nie łączą się z innymi rabatami lub promocjami, chyba że regulamin stanowi inaczej. 
 5. Rabaty i promocje nie dają żadnego uprawnienia do żądania wypłaty przez Użytkowników jakichkolwiek kwot od Usługodawcy.
 6. Klient nie może przekazywać otrzymanych rabatów, czy promocji żadnym innym osobom. 
 7. Usługodawca może przyznawać szczególne rabaty i organizować promocje dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera i przekazywanie informacji handlowych. 
 1. Klient może dokonywać reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług elektronicznych. 
 2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@morebananas.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające kontakt z Klientem (co najmniej imię, nazwisko, adres i login użyty przy rejestracji Konta, a w przypadku reklamacji w formie pisemnej również adres do korespondencji).  
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 5. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami, a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Klient będący Konsumentem może terminie 14 dni od dnia Zawarcia Umowy odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu umowy można złożyć wedle wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązek. 
 4. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał Usługodawcy  informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Oświadczenie może być doręczone Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanego na adres: kontakt@morebananas.pl lub pisma wysłanego pocztą na adres Usługodawcy. 
 6. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia. 
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale przysługuje mu prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności.
 9. Powyższe prawo do odstąpienia, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykonanie świadczenia i udostępnienie Treści Cyfrowych, przed upływem okresu do odstąpienia przez niego, od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub przed pobraniem Treści Cyfrowej.

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest More Bananas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Złoty Róg 27, 30-095 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000709715, numer REGON: 369023647, NIP: 6772429663
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, podanych przez nich w czasie korzystania z Serwisu, w tym w czasie dokonywania zakupów, a także w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem internetowym: https://morebananas.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

 

 

 1. Serwis i wszystkie treści w nim publikowane są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawno-autorskiej.
 2. Serwis jak i poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, rozpowszechniane, kopiowane ani publikowane bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej. 
 3. Korzystanie z Treści Cyfrowych przez Klienta odbywa się na wskazanych w niniejszym Regulaminie zasadach. 
 4. Zakupienie dostępu do Treści Cyfrowych oznacza udzielenie przez Usługodawcę licencji niewyłącznej, ograniczonej czasowo (przez czas wskazany w pakiecie zamówienia). Licencja uprawnia do korzystania z udostępnionych materiałów przez Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego dokonano zakupu Treści Cyfrowych. 
 5. Klient może odtwarzać, odczytywać, pobierać Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięcią komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, jednak bez możliwości ich modyfikowania i dalszego udostępniania, najmu czy użyczenia. 
 6. Klient nie jest uprawniony do: 
  1. publikowania, udostępniania i kopiowania Treści Cyfrowych, poza kopiowaniem związanym z wprowadzeniem do pamięci komputera lub innych urządzeń celem ich odtworzenia, lub w przypadku materiałów dodatkowych, poza przypadkiem tworzenia kopii zapasowych na użytek własny. 
  2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
  3. usuwania oznaczeń właściciela i technicznych zabezpieczeń Treści Cyfrowych,
  4. oddania Treści Cyfrowej w najem lub do używania lub korzystania osobom trzecim.

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i Polityki prywatności. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy
 4. Regulamin dostępny jest dla Klientów na stronie internetowej ___________________________skąd może być bezpłatnie pobrany, odtworzony, i utrwalony w każdym czasie. 
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia _________________r. 

Załącznik

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)

 

 1. Adresat: ______________________________________________

 

Imię i nazwisko Kupującego: ______________________________________________________

 

Dane Kupującego

 

Adres:_____________________________________________________________________

 

Numer telefonu:____________________ Adres mailowy:___________________________

 

Jeśli opłaciłeś zamówienie on-line pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli życzysz sobie aby środki zostały zwrócone na inny rachunek bankowy wskaż poniżej jego numer.

________________________________________________________

 

 Dane umowy, od której Kupujący odstępuje

 

Data zakupu: ___________________ Data zgłoszenia zwrotu:_________________________

 

Numer zamówienia/ faktury:_____________________________________________________

Określenie towarów, których zwrot dotyczy: :_____________________________________

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego morebananas.pl w tym z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Data i podpis:_____________________